Iran

تهران (مهرآباد)
جمعه 1396/09/24 ه.ش

آفتابی

 • 7

 • 0 mm
  0 mm

ابری

 • 3

  1396/09/24 19:50:00

روز

 • احساس واقعی 7'
 • رطوبت 37%
 • وزش باد 2 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 3'
 • رطوبت 36%
 • وزش باد 1 کیلومتر بر ساعت
شنبه 1396/09/25 ه.ش

ابری

 • 8

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 3

  1396/09/24 19:50:00

روز

 • احساس واقعی 8'
 • رطوبت 34%
 • وزش باد 3 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 3'
 • رطوبت 33%
 • وزش باد 1 کیلومتر بر ساعت
يک شنبه 1396/09/26 ه.ش

صاف

 • 8

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 3

  1396/09/24 19:50:00

روز

 • احساس واقعی 8'
 • رطوبت 34%
 • وزش باد 1 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 3'
 • رطوبت 35%
 • وزش باد 1 کیلومتر بر ساعت
دوشنبه 1396/09/27 ه.ش

آفتابی

 • 9

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 4

  1396/09/24 19:50:00

روز

 • احساس واقعی 9'
 • رطوبت 34%
 • وزش باد 2 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 4'
 • رطوبت 32%
 • وزش باد 0 کیلومتر بر ساعت

سردترین نقطه :

فریدون شهر    -6.4

گرمترین نقطه:

جزیره ابوموسی    24.5