Iran

تهران (مهرآباد)
جمعه 1396/05/27 ه.ش

گرم

 • 33

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 28

  1396/05/23 10:47:00

روز

 • احساس واقعی 33'
 • رطوبت 13%
 • وزش باد 4 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 28'
 • رطوبت 13%
 • وزش باد 4 کیلومتر بر ساعت
شنبه 1396/05/28 ه.ش

گرم

 • 34

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 28

  1396/05/23 10:47:00

روز

 • احساس واقعی 34'
 • رطوبت 15%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 28'
 • رطوبت 14%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت
يک شنبه 1396/05/29 ه.ش

گرم

 • 33

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 28

  1396/05/23 10:47:00

روز

 • احساس واقعی 33'
 • رطوبت 17%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 28'
 • رطوبت 15%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت
دوشنبه 1396/05/30 ه.ش

گرم

 • 32

 • 0 mm
  0 mm

گرم

 • 27

روز

 • احساس واقعی 32'
 • رطوبت 12%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 27'
 • رطوبت 12%
 • وزش باد 9 کیلومتر بر ساعت

  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • -

  • قیمت ماهانه 1000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

فریدون شهر    13.8

گرمترین نقطه:

بستان    49