Iran

تهران (مهرآباد)
يک شنبه 1396/07/02 ه.ش

آفتابی

 • 27

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 22

  1396/06/31 20:03:00

روز

 • احساس واقعی 27'
 • رطوبت 11%
 • وزش باد 7 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 22'
 • رطوبت 8%
 • وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت
دوشنبه 1396/07/03 ه.ش

آفتابی

 • 27

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 22

  1396/06/31 20:03:00

روز

 • احساس واقعی 27'
 • رطوبت 12%
 • وزش باد 7 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 22'
 • رطوبت 11%
 • وزش باد 2 کیلومتر بر ساعت
سه شنبه 1396/07/04 ه.ش

آفتابی

 • 26

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 21

  1396/06/31 20:03:00

روز

 • احساس واقعی 26'
 • رطوبت 14%
 • وزش باد 6 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 21'
 • رطوبت 13%
 • وزش باد 3 کیلومتر بر ساعت
چهارشنبه 1396/07/05 ه.ش

آفتابی

 • 25

 • 0 mm
  0 mm

صاف

 • 20

  1396/06/31 20:03:00

روز

 • احساس واقعی 25'
 • رطوبت 21%
 • وزش باد 5 کیلومتر بر ساعت

شب

 • احساس واقعی 20'
 • رطوبت 19%
 • وزش باد 4 کیلومتر بر ساعت

  • پیش بینی 3 روزه

  • -

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • -

  • قیمت ماهانه 1000 تومان

  • قیمت سالانه 30000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار های هواشناسی

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 10000 تومان

  • قیمت سالانه 60000 تومان

  • پیش بینی 5 روزه

  • هشدار هواشناسی / خدمات ویژه

  • ارسال از طریق ایمیل

  • ارسال از طریق پیامک

  • ارسال از طریق تلگرام

  • قیمت ماهانه 0 تومان

  • قیمت سالانه 0 تومان

سردترین نقطه :

لاله زار    7.3

گرمترین نقطه:

بستان    42.3